Universitet Ledarskap

JIANG Feng / LI Yansong

Ordförande i Universitet Konsistoriet

JIANG Feng

Rektor

LI Yansong

Vice Ordförande i Universitet Konsistoriet

    WANG Jing

    QIAN Ling

Vice Rektor

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

CFO

LIN Xuelei

Dela: