Universitet Ledarskap

JIANG Feng

CAO Deming

 

Ordförande i Universitet Konsistoriet

JIANG Feng

Rektor

CAO Deming

Vice Ordförande i Universitet Konsistoriet

LI Yuesong

WANG Jin

Vice Rektor

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

CFO

LIN Xuelei

Dela: